2020 free neco Yoruba answers
2020 free neco Yoruba answers

Refresh this page in every 5 minutes starting from 3hours to the exam. Yoruba OBJ:
1-10: BBEDCDBEDC
11-20: DAEEAEBBAA
21-30: DBAABADCBD
31-40: BBBDDEEDAE
41-50: BBECAAABAC
51-60: BEDEABBBAB


(8i) Eewo je ohun ti ako gbodo see, enikeni tio ba see yio ohun ti ojure baari yio Fi aragba


(8ii)

Sango- 

Ogun-

Esu - Adi


Answers loading....